วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

การด้อยค่าของสินทรัพย์ ครั้งที่ 1

การด้อยค่าของสินทรัพย์

วัตถุประสงค์
 1. วางแนวทางและวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพื่อให้กิจการเกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น
 2. กำหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า และ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า และเปิดเผยข้อมูล
ขอบเขต
 1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทุกประเภท
 2. ให้ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่จัดประเภทเป็น
  •  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
  • เงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
  • เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ตามคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่องส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
  • สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่น ๆ ให้อ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่องการรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติ กับ
 1. สินค้าคงเหลือ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ)
 2. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่องสัญญาก่อสร้าง)
 3. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้)
 4. สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน)
 5. สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งรวมอย่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 6. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 7. สินทรัพย์ทางชีวภาพที่เกียวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม)
 8. ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่เกิดจากสิทธิตามสัญญาของผู้รับประกันภายใต้สัญญาประกันภัยซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
 9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก ที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก [ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก] 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น